Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Strandpaviljoen de Kwartel

Op al onze transacties zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing en verder onze aanvullende leveringsvoorwaarden. De UVH zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te Den Haag. Onze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Door een offerte te tekenen geeft u aan bekend te zijn met deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Aanvullende leveringsvoorwaarden Strandpaviljoen de Kwartel

Indien akkoord verzoeken wij u vriendelijk de pagina: algemene voorwaarden Strandpaviljoen de Kwartel getekend en de overige pagina’s geparafeerd aan ons te retourneren. Verder ontvangt u een akkoordverklaring welke u na ondertekening aan ons retourneert. Hierop volgend doen wij u, indien gewenst, een aanbetalingsfactuur van 70% van het offertebedrag toekomen. Dit bedrag moet uiterlijk 21 dagen voor aanvang event voldaan zijn. Na het event ontvangt u een eindfactuur. Hiermee verrekenen wij de aanbetaling. Het restant bedrag moet binnen 14 dagen zijn voldaan.

Uiterlijk vijf dagen alvorens uw bijeenkomst/event ontvangen wij per email het voor de factuur bepalende, definitieve aantal gasten welke op de bijeenkomst/event aanwezig zullen zijn. Het financiële risico, dat er op de dag van uitvoering minder gasten aanwezig zijn, wordt gedragen door de opdrachtgever. De uiteindelijke factuur wordt opgesteld aan de hand van het definitieve aantal doorgegeven personen. Als er op de dag van uitvoering meer gasten dan opgegeven aanwezig zijn dan worden deze op basis van nacalculatie in de eindfactuur meegenomen.

Indien opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren dient hij:

1) zulks per aangetekend schrijven aan ons mede te delen;

2) zich in het sub 1 bedoelde schrijven bereid te verklaren om alle kosten voortvloeiende uit door ons ingevolge met derden gemaakte afspraken, welke niet of slechts gedeeltelijk geannuleerd kunnen worden te betalen;

3) de brutowinstderving welke wij lijden ten gevolge van de annulering te vergoeden welke als volgt wordt vastgesteld;

  • bij annulering tot uiterlijk 21 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum:

25% over het totale offerte bedrag

  • bij annulering tot uiterlijk 10 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum:

50% over het totale offerte bedrag

  • bij annulering binnen tien dagen ten opzichte van de overeengekomen leveringsdatum: 70% van het totale offerte bedrag,. Directe kosten welke door ons ten gevolge van de annulering worden bespaard, zullen op het verschuldigde bedrag in mindering gebracht worden. Indien bij het aangaan van een overeenkomst tussen de partijen geen exacte prijzen voor de opdracht of een deel daarvan overeen zijn gekomen, gelden de prijzen die voor de opdracht redelijk en gebruikelijk zijn. Het door de opdrachtgever aan ons opgegeven aantal

personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend.

Let op:

Na de eerste aanbetaling gaan opdrachtgever(s) automatisch akkoord met bovengenoemde UVH voorwaarden en onze Aanvullende leveringsvoorwaarden.

Overmacht

Strandpaviljoen de Kwartel kan ten aller tijde de overeenkomst kosteloos ontbinden in geval van calamiteiten, natuurrampen c.q andere omstandigheden waar zij geen invloed op heeft. (Opdrachtgever heeft in dat geval recht op terugbetaling reeds betaalde bedragen)

Een verzekering voor uw Event

Indien gewenst kunnen wij u vrijblijvend informeren over de gedekte risico’s van zo’n verzekering en u in contact brengen met een tussenpersoon.

Online aankoop van kaarten voor een evenement (webshop)

Bij de aankoop van kaarten via de website en de bijbehorende betaling via iDEAL gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als eerder beschreven. Nadat de betaling op de bank is bijgeschreven ontvangt de aanvrager een mail ter bevestiging. Indien er (door annulering van de aankoop) recht is op terugbetaling, zal dit binnen 2 weken na het evenement plaatsvinden.

SEE YOU SOON!

DOWNLOAD ONZE BROCHURE
DOWNLOAD
close-link

Reserveren

Reserveren
Sluiten
070 - 3555615